Termeni și Condiții

Domeniul de aplicare

Furnizarea de servicii de consultanță de către INNOVATIVE BASELINE se vor face exclusiv în conformitate cu următoarele Condiții Generale ale Contractului, pe care achizitorul le acceptă prin plasarea comenzii sau prin acceptarea serviciilor. Acestea se aplică, de asemenea, tuturor servicii de consultanță viitoare ale INNOVATIVE BASELINE.

Aplicarea unor termeni și condiții de contract diferite și/sau suplimentare de către achizitor este exclusă chiar dacă INNOVATIVE BASELINE nu se opune în mod explicit acestora.

În măsura în care contractele sau ofertele de consultanță ale INNOVATIVE BASELINE conțin prevederi scrise care se abat de la  Condițiile Generale ale Contractului, regulile contractuale oferite individual sau convenite individual au prioritate față de Condițiile Generale de Contract.

 

§ 1 Executarea serviciilor

(1) Datele și termenele convenite sunt obligatorii numai dacă au fost confirmate în scris de INNOVATIVE BASELINE, comunicat sau a pus la dispoziția prestatorului în timp util toate informațiile și documentele necesare pentru executarea serviciului. 

(2) Termenele convenite încep de la primirea confirmării comenzii. În cazul comenzilor suplimentare  sau cerute la o dată ulterioară, termenele se prelungesc în mod corespunzător.

Evenimente imprevizibile, inevitabile sau care nu pot fi controlate de INNOVATIVE BASELINE și pentru care INNOVATIVE BASELINE nu este responsabil, cum ar fi forța majoră, războiul, dezastrele naturale, ordinele oficiale sau conflictele de muncă, pot modifica sau influența condițiile de prestare a serviciilor.

(3) În cazul în care furnizarea de servicii de către prestatorul INNOVATIVE BASELINE este întârziată, achizitorul are dreptul de rezilia contractul numai în cazul în care INNOVATIVE BASELINE este responsabil pentru întârziere, și termenul fixat de achizitor pentru prestarea serviciului a fost depășit.

(4) În cazul în care apar întârzieri pentru care achizitorul este responsabil, de exemplu din cauza solicitărilor ulterioare de modificare sau furnizarea cu întârziere a informațiilor, livrarea poate fi amânată după data stabilită prin contract.

 INNOVATIVE BASELINE nu este obligat să acorde prioritate prelucrării.

§ 2 Durata contractului și rezilierea

(1) Contractul începe la data specificată în ofertă și se încheie la o dată nedeterminată.

(2) Durata minimă a contractului este de 12 luni.

(3) După expirarea termenului minim, contractul poate fi reziliat de oricare dintre părțile contractante cu un preaviz de 3 luni până la sfârșitul lunii. Rezilierea trebuie făcută în scris.

(4) Dreptul de reziliere pentru motive întemeiate rămâne neschimbat.

§ 3 Plata și data scadenței

(1) Toate remunerațiile și taxele forfetare convenite, precum și cheltuielile efectuate (cheltuieli de deplasare, cheltuieli personale, materiale de

lucru, servicii achiziționate de la terți etc.) sunt prețuri nete și trebuie să fie remunerate.
(2) În cazul în care există taxă pe valoarea adăugată, aceasta este facturată în plus, la cota legală aplicabilă la momentul respectiv.
 În cazul în care părțile contractante nu au convenit asupra unei remunerații specifice, INNOVATIVE BASELINE va percepe pentru serviciile sale conform tarifelor orare din lista de prețuri a INNOVATIVE BASELINE valabilă la momentul încheierii contractului.  În acest caz, serviciile terților vor fi taxate facturate în funcție de cheltuielile efective.

(3) INNOVATIVE BASELINE poate solicita în orice moment plăți în avansuri rezonabile privind remunerația, taxele forfetare și rambursarea cheltuielilor. INNOVATIVE BASELINE are, de asemenea, dreptul de a factura servicii parțiale prestate. La sfârșitul contractului INNOVATIVE BASELINE va emite o factură finală, care va include o listă a tuturor serviciilor și cheltuielilor facturate până în prezent și situația acestora (plătite/neplătite).

(4) Prin plata remunerației/taxei forfetare, toate creanțele de INNOVATIVE BASELINE pentru furnizarea contractuală a serviciilor sale de consultanță sunt soluționate.

§ 4 Cooperarea achizitorului (clientului)

(1) Achizitorul este obligat să ofere toate mijloacele de cooperarea necesară pentru ca INNOVATIVE BASELINE să efectueze serviciile contractuale.

(2) Pentru toate întrebările adresate de INNOVATIVE BASELINE cu privire la problemele legate de serviciile de consultanță care urmează să fie prestate trebuie să primească răspunsuri complete, exacte și în timp util.

(3) INNOVATIVE BASELINE va fi, de asemenea, informat în mod nesolicitat și în timp util despre alte circumstanțe
care pot fi importante pentru serviciul de consultanță care urmează să fie prestat.

(4) Rezultatele și rapoartele livrate de INNOVATIVE BASELINE vor fi acceptate de achizitor în termen de 10 zile lucrătoare de la primire.

(5) INNOVATIVE BASELINE va fi informat imediat în scris cu privire la orice corecție și cereri de modificare necesare.
În cazul în care achizitorul nu face observații în această perioadă, se consideră că serviciul a fost acceptat.

(6) După semnarea prezentului contract de către ambele părți, INNOVATIVE BASELINE are dreptul de a publica această relație contractuală pe site-ul său, după ce acest contract a fost semnat de ambele părți contractante

§ 5 Excluderea garanției și a răspunderii

(1) INNOVATIVE BASELINE prestează numai serviciile de consultanță convenite în scris între părți.
 Orice decizie de selecție este responsabilitatea exclusivă a achizitorului, astfel încât INNOVATIVE BASELINE răspunde numai pentru corectitudinea și adecvarea serviciilor de consultanță pe baza informațiilor furnizate de către achizitor.

(2) INNOVATIVE BASELINE nu verifică informațiile furnizate de către achizitor în ceea ce privește corectitudinea sau inexactitatea acestora, astfel încât INNOVATIVE BASELINE nu poate fi trasă la răspundere pentru rezultatele greșite în urma unor informații incorecte sau incomplete.

(3) INNOVATIVE BASELINE nu este răspunzătoare pentru daunele directe sau indirecte rezultate din utilizarea rezultatelor consultării de către client sau o terță parte în afara proiectului de consultanță contractuală.

(4) INNOVATIVE BASELINE este răspunzătoare numai pentru încălcarea intenționată și / sau neglijentă gravă a obligațiilor contractuale, indiferent de motivul legal. În cazul neglijenței simple, răspunderea INNOVATIVE BASELINE este limitată la prejudiciul previzibil, tipic contractual.

(5) În plus, INNOVATIVE BASELINE nu este răspunzătoare în caz de neglijență simplă pentru pierderi de profit, daune indirecte și indirecte.

(6) Limitările de răspundere menționate mai sus nu se aplică în cazul vătămărilor corporale, reclamațiilor în conformitate cu §§ 1, 4 din Legea germană privind răspunderea pentru produse, în cazul asumării unei garanții de calitate precum și în cazul unei intenții frauduloase.

(7) INNOVATIVE BASELINE nu va fi răspunzătoare pentru pierderea de date sau programe, în măsura în care prejudiciul se datorează faptului că achizitorul a omis să efectueze copii de siguranță (backup-uri de date) periodice și adecvate ale datelor pentru a se asigura că datele pierdute pot fi restaurate cu un efort rezonabil. Dispozițiile de mai sus se aplică și în favoarea reprezentanților legali, angajaților și agenți indirecți ai INNOVATIVE BASELINE.

(8) Dacă și în măsura în care orice eroare de consiliere se bazează pe faptul că achizitorul nu și-a îndeplinit în totalitate sau la timp obligațiile sale de cooperare în conformitate cu articolul 4, răspunderea INNOVATIVE BASELINE este exclusă. În cazul unei litigii, achizitorul va furniza dovezi ale îndeplinirii complete și la timp a tuturor obligațiilor de cooperare.

(9) Un succes al cooperării rezultat în urma consultării nu poate fi garantat de INNOVATIVE BASELINE în ceea ce privește sarcina respectivă.

§ 6 Dispoziții finale

(1) În cazul în care anumite părți ale prezentului contract sunt sau devin nevalabile, acest lucru nu va afecta dispozițiile rămase din contract. Părțile contractante se angajează să înlocuiască părțile ineficiente sau nule cu dispoziții echivalente din punct de vedere economic,valabile din punct de vedere juridiccare să se apropie cât mai mult de scopul economic urmărit de dispozițiile ineficiente. Acest lucru se aplică în mod corespunzător în cazul unei lacune neplanificate în contract.

(2) Se aplică legislația din România.

(3) Locul de jurisdicție pentru toate litigiile apărute în legătură cu implementatea contractului individual respectiv este la Arad/România.

Puteți vizualiza documentul original în limba germană aici.

Prelucrarea Datelor

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Innovative Baseline, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Innovative Baseline SRL, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J5/287/2016, cod unic de înregistrare fiscală RO30500253 (în continuare “Innovative Baseline” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Innovative Baseline cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@innovativebaseline.ro sau prin poștă sau curier la adresa Innovative Baseline SRL, Iustin Marsieu nr 6, 310150 Arad – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului Innovative Baseline cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când completați formularele de contact, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

Când ne trimiteți un email.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor Innovative Baseline în beneficiul dvs.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Innovative Baseline și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru marketing

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Innovative Baseline față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal un timp maxim de 120 de zile după ultimul contact (Web sau E-Mail). Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • societății Innovative Baseline SRL;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acilași timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe pârți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Politica Cookie

Utilizăm module cookie și tehnologii de urmărire similare pentru a urmări activitatea pe Serviciul nostru și pentru a stoca anumite informații. Tehnologiile de urmărire utilizate sunt beacon-uri, etichete și scripturi pentru a colecta și urmări informații și pentru a îmbunătăți și analiza Serviciul nostru. Tehnologiile pe care le folosim pot include:

Cookie-uri sau Cookie-uri de browser. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni plasat pe Dispozitivul Dumneavoastră. Puteți instrui browserul Dumneavoastră să refuze toate Cookie-urile sau să vă indice atunci când este trimis un Cookie. Cu toate acestea, dacă nu acceptați Cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza unele părți ale Serviciului nostru. Cu excepția cazului în care ați ajustat setările browserului Dumneavoastră astfel încât acesta să refuze Cookie-urile, Serviciul nostru poate utiliza Cookie-uri.
Cookie-uri Flash. Anumite caracteristici ale Serviciului nostru pot utiliza obiecte stocate local (sau Cookie-uri Flash) pentru a colecta și stoca informații despre preferințele Dumneavoastră sau despre activitatea Dumneavoastră în cadrul Serviciului nostru. Cookie-urile Flash nu sunt gestionate de aceleași setări ale browserului ca și cele utilizate pentru Cookie-urile de browser. Pentru mai multe informații despre modul în care puteți șterge Cookie-urile Flash, vă rugăm să citiți „Unde pot schimba setările pentru dezactivarea sau ștergerea obiectelor stocate local?”, disponibil la https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Web Beacons. Anumite secțiuni ale Serviciului nostru și ale e-mailurilor noastre pot conține fișiere electronice de mici dimensiuni cunoscute sub numele de web beacons (denumite și gif-uri transparente, etichete pixel și gif-uri cu un singur pixel) care permit Companiei, de exemplu, să numere utilizatorii care au vizitat acele pagini sau au deschis un e-mail și pentru alte statistici legate de site-ul web (de exemplu, înregistrarea popularității unei anumite secțiuni și verificarea integrității sistemului și a serverului).
Cookie-urile pot fi „persistente” sau „de sesiune”. Cookie-urile persistente rămân pe computerul personal sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vă deconectați, în timp ce Cookie-urile de sesiune sunt șterse imediat ce închideți browserul web. Puteți afla mai multe despre cookie-uri aici: Totul despre modulele cookie de către TermsFeed.

Noi folosim atât Cookie-uri de sesiune, cât și Cookie-uri persistente în scopurile stabilite mai jos:

Cookie-uri necesare / esențiale

Tip: Cookie-uri de sesiune

Administrat de: Bună ziua, dle: Noi

Scop: Aceste module cookie sunt esențiale pentru a vă oferi serviciile disponibile prin intermediul site-ului web și pentru a vă permite să utilizați unele dintre caracteristicile acestuia. Ele ajută la autentificarea utilizatorilor și la prevenirea utilizării frauduloase a conturilor de utilizator. Fără aceste Cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate, iar Noi folosim aceste Cookie-uri doar pentru a Vă oferi aceste servicii.

Politica privind modulele cookie / Notificare Acceptarea modulelor cookie

Tip: Cookie-uri persistente

Administrate de: A.B: Noi

Scop: Aceste module cookie identifică dacă utilizatorii au acceptat utilizarea modulelor cookie pe site.

Cookie-uri de funcționalitate

Tip: Cookie-uri persistente

Administrat de: Bună ziua, dle: Us

Scop: Aceste module cookie ne permit să ne amintim alegerile pe care le faceți atunci când utilizați site-ul web, cum ar fi amintirea detaliilor de conectare sau a preferințelor dvs. de limbă. Scopul acestor module cookie este de a vă oferi o experiență mai personală și de a vă evita să fiți nevoit să vă reintroduceți preferințele de fiecare dată când utilizați site-ul web.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail cu care a-ti completat formularul de contact, sau a-ti comunicat cu noi. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizateDescriere
Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
RectificareaNe puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Înaintea exercitării acestui drept, sa luați la cunoștință ca ștergerea datelor este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Innovative Baseline sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Confidențialitatea copiilor

Serviciul nostru nu se adresează persoanelor cu vârsta sub 13 ani. Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la persoane cu vârsta sub 13 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient că copilul dumneavoastră ne-a furnizat date personale, vă rugăm să ne contactați. Dacă aflăm că am colectat date cu caracter personal de la o persoană cu vârsta sub 13 ani fără verificarea consimțământului părinților, luăm măsuri pentru a elimina informațiile respective de pe serverele noastre.

În cazul în care trebuie să ne bazăm pe consimțământ ca temei juridic pentru prelucrarea informațiilor Dumneavoastră și țara Dumneavoastră necesită consimțământul unui părinte, este posibil să solicităm consimțământul părintelui Dumneavoastră înainte de a colecta și utiliza informațiile respective.

Legături către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține linkuri către alte site-uri web care nu sunt operate de Noi. Dacă faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către site-ul acelei terțe părți. Vă sfătuim cu tărie să consultați Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

Nu avem niciun control asupra și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor unor terțe părți.

Modificări la această politică de confidențialitate

Putem actualiza Politica noastră de confidențialitate din când în când. Vă vom informa cu privire la orice modificări prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină.

Vă vom anunța prin e-mail și/sau printr-o notificare proeminentă pe Serviciul nostru, înainte ca modificarea să intre în vigoare și vom actualiza data „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei Politici de confidențialitate.

Vă sfătuim să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru a lua cunoștință de eventualele modificări. Modificările la această Politică de confidențialitate intră în vigoare în momentul în care sunt publicate pe această pagină.

Contact

Reamintim faptul ca puteți contacta in orice moment Responsabilul Innovative Baseline cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: data.protection@innovativebaseline.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Innovative Baseline SRLStr. Iustin Marșieu Nr. 6, 310150 Arad – cu mențiunea în atenția Responsabilului Innovative Baseline cu protecția datelor.

Declinarea responsabilității

Răspunderea pentru conținut

Site-ul a fost creat cu mare grijă. Cu toate acestea, nu poate fi asumată o garanție pentru fiabilitatea informațiilor. În calitate de furnizor de servicii, răspundem pentru conținutul propriu de pe aceste pagini, în conformitate cu § 7 paragraful 1 TMG din cadrul legilor generale. Cu toate acestea, în conformitate cu §§ 8-10 TMG, în calitate de furnizor de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile transmise sau stocate de terți sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală. Obligațiile de a elimina sau de a bloca utilizarea informațiilor în conformitate cu legile generale rămân neafectate. Cu toate acestea, răspunderea în acest sens este posibilă numai din momentul în care se ia cunoștință de o încălcare concretă a legii. În cazul în care luăm cunoștință de astfel de încălcări, vom elimina imediat conținutul relevant.

Răspunderea pentru linkuri

Oferta noastră conține linkuri către site-uri externe ale unor terțe părți, asupra conținutului cărora nu avem nicio influență. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru aceste conținuturi externe. Furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor este întotdeauna responsabil pentru conținutul paginilor legate. Paginile cu linkuri au fost verificate în momentul creării linkurilor pentru posibile încălcări legale. La momentul creării linkului nu au fost recunoscute conținuturi ilegale. Cu toate acestea, un control permanent al conținutului paginilor cu linkuri nu este rezonabil în lipsa unor dovezi concrete ale unei încălcări a legii. În cazul în care luăm cunoștință de încălcări, vom elimina imediat aceste linkuri.

Mărci comerciale

Toate logo-urile menționate și afișate, numele produselor și al companiilor, precum și mărcile comerciale sunt protejate prin drepturi de autor și, prin urmare, sunt proprietatea exclusivă a proprietarilor respectivi.

Traduceri

Documentele și textele oficiale de pe acest site au fost traduse de traducători online. Deși s-au depus eforturi mari pentru a genera interpretări exacte, unele părți pot fi incorecte. Innovative Baseline nu își asumă nicio răspundere pentru aceste greșeli sau imprecizii. 

În cazul în care doriți să raportați o eroare de traducere, vă încurajăm să o indicați echipei noastre prin intermediul formularului nostru de contact.

Sursă: Disclaimer eRecht24

Drepturi de autor

Conținutul și lucrările create de către operatorii site-ului pe aceste pagini sunt supuse legislației germane privind drepturile de autor. Reproducerea, prelucrarea, distribuirea sau orice formă de comercializare a acestor materiale dincolo de domeniul de aplicare a legii drepturilor de autor necesită acordul prealabil în scris al autorului sau creatorului respectiv. Descărcările și copiile de pe acest site sunt permise numai pentru uz privat, necomercial. În măsura în care conținutul acestui site nu a fost creat de către operator, sunt respectate drepturile de autor ale terților. În special, conținutul terților este identificat ca atare. În cazul în care, cu toate acestea, luați cunoștință de o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați în consecință. În cazul în care luăm cunoștință de încălcări, vom elimina imediat conținutul respectiv.

Alte plugin-uri

Politica de confidențialitate pentru utilizarea plugin-urilor Facebook 

Pe paginile noastre sunt integrate plugin-uri ale rețelei sociale Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Puteți recunoaște plugin-urile Facebook prin logo-ul Facebook sau prin butonul „Like” („Îmi place”) de pe pagina noastră. Puteți găsi o prezentare generală a plugin-urilor Facebook aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Atunci când vizitați paginile noastre, se stabilește o conexiune directă între browserul dvs. și serverul Facebook prin intermediul pluginului. Astfel, Facebook primește informația că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dumneavoastră IP. Dacă faceți clic pe butonul Facebook „Like” în timp ce sunteți conectat la contul dumneavoastră de Facebook, puteți lega conținutul paginilor noastre pe profilul dumneavoastră de Facebook. Acest lucru permite Facebook să asocieze vizitarea paginilor noastre cu contul dvs. de utilizator. Dorim să subliniem faptul că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise sau de utilizarea acestora de către Facebook. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a facebook la http://de-de.facebook.com/policy.php.

Dacă nu doriți ca Facebook să poată asocia vizita dumneavoastră pe paginile noastre cu contul dumneavoastră de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați din contul dumneavoastră de utilizator Facebook.

Politica de confidențialitate pentru utilizarea Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, în cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dvs. IP va fi trunchiată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European.

Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și de a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date de la Google.

Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră, însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) către Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Politica de confidențialitate pentru utilizarea Google +1

Colectarea și dezvăluirea de informații:
Cu ajutorul butonului Google +1, puteți publica informații în întreaga lume. prin intermediul butonului Google +1, dvs. și alți utilizatori primiți conținut personalizat de la Google și de la partenerii noștri. Google stochează atât informațiile pe care le-ați acordat +1 pentru un conținut, cât și informații despre pagina pe care o vizualizați atunci când ați făcut clic pe +1. +1-urile dvs. pot fi afișate sub formă de notificări împreună cu numele și fotografia dvs. de profil în serviciile Google, cum ar fi rezultatele căutării sau profilul dvs. Google, sau în altă parte pe site-urile web și anunțurile de pe internet.
Google înregistrează informații despre activitățile dvs. de +1 pentru a îmbunătăți serviciile Google pentru dvs. și pentru alții. Pentru a utiliza butonul Google +1, aveți nevoie de un profil Google public, vizibil la nivel global, care trebuie să conțină cel puțin numele ales pentru profil. Acest nume este utilizat în toate serviciile Google. În unele cazuri, acest nume poate, de asemenea, să înlocuiască un alt nume pe care l-ați folosit atunci când ați partajat conținut prin intermediul contului Google. Identitatea profilului dvs. Google poate fi afișată utilizatorilor care vă cunosc adresa de e-mail sau care dețin alte informații de identificare despre dvs.

Utilizarea informațiilor colectate:
În plus față de utilizările explicate mai sus, informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate în conformitate cu politicile de confidențialitate Google aplicabile. Google poate publica statistici agregate despre activitățile +1 ale utilizatorilor sau le poate împărtăși cu utilizatorii și partenerii, cum ar fi editorii, agenții de publicitate sau site-urile web afiliate.